20210419102339_oozoo_roloi_chronografos_me_metalliko_mprasele_se_mayro_chroma_c10709