20210419102232_oozoo_roloi_chronografos_me_metalliko_mprasele_se_asimi_chroma_c10705